Institut za razvoj sindikalizma, socijalnu demokratiju i korporativnu kulturu

Naučno istraživački rad

Zahvaljujući velikom broju saradnika iz različitih oblasti, koji učestvuju u aktivnostima Centra kao podršci preduzeća i institucija, Centar se bavi i naučno istraživačkim radom.

Obrazovna aktivnost

Obrazovna delatnost je jedna od najvažnijih, nosećih delatnosti Centra. To je odgovor na rastuće potrebe i svest o tome da je „doživotno učenje“ uslov profesionalnog napredovanja i kvalieta života svih ljudi.

Publikacije

„Službeni glasnik“ Republike Srbije, je uz stručnu podršku stručnjaka Centra objavio Enciklopediju industrijskuh odnosa, koja obuhvata više od 1000 odrednica iz ove oblasti.

Projekti

Stalna aktivnost na unapredjivanju stručnih i tehničkih kapaciteta Centra, stalno širenje mreže saradnika Centra, omogućili su da se Centar angažuje na širokom spektru projekata

Poslednje aktuelnosti

O Centru

Centar je osnovan od strane grupe nezavisnih eksperata i aktivista  sindikata, kao nezavisna ekspertska organizacija koja ima za cilj afirmaciju vrednosti pluralističkog, demokratskog društva, unapredjivanja ljudskih prava,  socijalne tržišne privrede, vladavine prava, socijalne pravde, vladavine prava, socijalne demokratije, socijalnog partnerstva, uspostavljanja i  trajnog održavanja industrijskog  i socijalnog mira  u funkciji slobode, dostojanstva i sve većeg kvaliteta života ljudi.

Enciklopedija Industrijskih Odnosa - Odrednice