Osnivanje Centra

Osnivanje i prvi koraci

Centar je 2002 godine osnovan od strane grupe nezavisnih eksperata i aktivista sindikata, kao nezavisna ekspertska organizacija koja ima za cilj afirmaciju vrednosti pluralističkog, demokratskog društva, unapredjivanja ljudskih prava,  socijalne tržišne privrede, vladavine prava, socijalne pravde, vladavine prava, socijalne demokratije, socijalnog partnerstva, uspostavljanja i  trajnog održavanja industrijskog  i socijalnog mira  u funkciji slobode, dostojanstva i sve većeg kvaliteta života ljudi.

Osnivanje Centra  bio je odgovor na  rastuću potrebu  uspostavljanja novog društvenog poretka na temeljima slobode kretanja rada, kapitala i robe, ravnopravne tržišne utakmice u svim oblastima društvenog života, jačanja ekonomije, razvoja preduzetništva, uspostavljanja i razvoja demokratskih institucija i odnosa na novim, demokratskim, humanističkim osnovama, na temeljima civilizacijskih dostignuća i vrednosti Evrope i sveta, zajedničkih interesa i odgovornosti političkih vlasti, sindikata, poslodavaca  i svih drugih aktera političkog i društvenog života.

Svi ciljevi, sadržaji i oblici aktivnosti Centra temelje se na uverenju da su  ljudski resursi ključna pokretačka snaga ekonomskog i tehnološkog razvoja društva, te da su u tom smislu ključni i najefikasniji instrumenti svih socijalnih partnera znanje i informacije, što podrazumeva organizovan, sistematski rad na podizanju nivoa obrazovanja aktera industrijskih odnosa i na  stručnom i naučnom utemeljenju njihovih stavova i aktivnosti.

U proteklom periodu stalno se povećavao broj  saradničkih sindikata, poslovodstava i službi za ljudske resurse preduzeća, javnih institucija i pojedinaca,  koji su saradjivali sa Centrom i  koristili obrazovne, stručne i druge usluge Centra. O tome najbolje svedoče ostvareni rezultati, koji se ispoljavaju kroz nekoliko stotina održanih seminara, plodnu izdavačku delatnost Centra, stručno- konsultantske poslove  za potrebe svojih komintenata, pet generacijai Sindikalne škole, tri generacije polaznika Sindikalne akademije,  pružanje stručne podrške u izradi biznis i investicionih planova, okrugli stolovi, naučne konferencije, što je doprinelo stalnom razvoju novih inicijativa i aktivnosti, kao i porastu ugleda Centra.

PITANJA KOJIMA SE BAVI CENTAR

Polazeći od svoje misije i ciljeva, kao i aktuelnog stanja u oblasti ekonomskih, političkih, socijalnih i ukupnih društvenih odnosa u Srbiji, uočenih potreba aktera  društvenih odnosa, problema i otvorenih pitanja koja se najčešće suočavaju, aktivnost Centra je, pre svega, usmerena na sledeća pitanja:

 • Afirmaciju i zaštitu osnovnih ljudskih – političkih, ekonomskih, socijalnih i radnih prava u skladu sa najvišim standardima;
 • Motivisanje i  podizanje  kapaciteta gradjana  da aktivno i odgovorno učestvuju u političkom i društvenom  životu i donošenju značajnih odluka;
 • Učešće u definisanju strategije ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja;
 • Uticaj društvenog okruženja na razvoj industrijskih odnosa, posebno sastanovišta uspostavljanja trajnog socijalog i industrijskog mira;
 • Uspostavljanje vladavine prava;
 • Borbu protiv korupcije Uspostavljanje i jačanje efikanosti instrumenata i prakse političke i socijalne demokratije;
 • Zaposlenost, zapošljavanje, fleksibilni modeli zapošljavanja, prava nezaposlenih;
 • Zaštita i zdravlje na radu;
 • Principi i sadržaj odnosa  aktera industrijskih odnosa;
 • Prava zaposlenih na informisanje, konsultovanje i saodlučivanje;
 • Kolektivno pregovaranje;
 • Socijalni dijalog;
 • Mirno rešavanje radnih sporova;
 • Upravljanje industrijskim i socijalnim konfliktima;
 • Unapredjivanje bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Uspostavljanje i razvoj službi za ljudske resurse u preduzećima;
 • Sindikati,  osnovni principi organizovanja, izvori društvene moći, odnosi sa drugim socijalnim akterima, odnosi sa političkim strankama, društvena uloga i funkcije u savremenom dobu;
 • Poslodavačke organizacije, društvena uloga i funkcije, principi organizovanja, sadržaj rada, odnosi sa dugim socijalnim partnerima;
 • Društveno odgovoreno poslovanje, korporativna kultura;
 • Korišćenje i uticaj IT na javni život i društvene procese;
 • Međunarodni političko pravni standardi u oblasti radnih, ekonomskih, socijalnih i sindikalnih prava i njihova primena u zakonodavstvu i praksi naše zemlje;
 • Afirmisanjem i razvojem koncepta i prakse neformalnog obrazovanja u navedenim oblastima;

Naravno, reč je o okvirnom pregledu pitanja kojima se bavi Centar, koji će se, naravno menjati i prilagodjavati aktuelnim društvenim potrebama i promenjenim okolnostima.