Obrazovna aktivnost centra

Obrazovna delatnost je jedna od najvažnijih, nosećih delatnosti Centra. To je odgovor na rastuće potrebe i svest o tome da je „doživotno učenje“ uslov  profesionalnog napredovanja i kvalieta života svih ljudi. Obrazovani programi kreiraju se u skladu sa  strukturom znanja  potrebnih za obavljanje odredjenih poslova, ili obavljanja javnih funkcija. Svaki program radi se u saradnji sa korisnicima programa.

U saradnji sa sindikatima, preduzećima i ustanovama, javnim institucijama, Centar je  razvio čitav nih obrazovnih oblika i aktivnosti, medju kojima  posebno izdvajamo:

SINDIKALNA ŠKOLA

Ciljevi Škole

Sindikalna škola, kao novi, trajni, sistematski, dugoročni oblik sindikalnog obrazovanja, usmerena je na ostvarivanje sledećih ciljeva:

 • Da afirmiše potrebu i značaj sindikalnog obrazovanja u celini;
 • Da unapredi postojeći koncept i praksu sindikalnog obrazovanja;
 • Da podstakne sindikate da se trajno, sistematski bave ovim pitanjima;
 • Da postojeće programe i oblike sindikalnog obrazovanja podigne na viši nivo, da ih učini sistematičnijim i efikasnijim;
 • Da aktivistima sindikata omogući da steknu viši nivo sindikalnog obrazovanja i osposobljenosti za organizovanje i vodjenje sindikalnih aktivnosti;
 • Da podstakne i pripremi sindikalne aktiviste da se trajno, sistematski samoobrazuju u oblastima od značaja za sindikalni rad;
 • Da aktivno učestvuju u kreirenju i realizaciji osnovnog-početnog nivoa sindikalnog obrazovanja;
 • Da kroz formu instruktorskog rada, osposobljavaju članove sindikata da se bave sindikalnim radom.

Sadržaj Programa Škole

Program Sindikalne škole obuhvata sledeće osnovne programske celine:

 • Industrijsko, građansko društvo, njegovi akteri, svet rada, sindikati;
 • Društvena uloga, funkcije i osnovni principi organizovanja sindikata;
 • Participacija zaposlenih u procesu odlučivanja u preduzeću;
 • Industrijski konflikti, štrajkovi, lock –out;
 • Metode mirnog rešavanja radnih sporova;
 • Socijalni dijalog;
 • Sindikati i politika;
 • Međunarodna sindikalna saradnja i medjunarodna saradnja u oblasti rada;
 • Sindikati u Srbiji – Stanje, akteri, principi medjusobnih odnosa;

ŠKOLA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu  čine danas neophodnu komponentu ekonomskog i tehnološkog razvoja svakog društva. Sva tehnološki i ekonomski razvijena  društva, istovremeno su i društva sa visokim  stepenom razvijenosti bezbednosti na radu. To se ogleda kroz humano uredjivanje mikro radne sredine, razvoj tzv, “humanih tehnologija”, koje sve više isključuju one poslove koji na dugi rok ugrožavaju zdravlje i radnu sposobnost zaposlenih, ulaganje u opremu i zaštitna sredstva, koja štite zaposlenog od štetnih uticaja u procesu rada , uspostavljanjem tehničkih standarda  i usvajanjem odgovarajućih zakona u ovoj oblasti. To podrazumeva i stav da ulaganja u bezbednost I zdravlje na radu nisu samo trošak, već investicija, koja je sastavni deo strategije održivog razvoja, investicija koja se višestruko vraća svim akterima – državi, poslodavcima i zaposlenima.

Važnu komponentu ove investicije predstavlja podizanje nivoa svesti i odgovornosti svih aktera o pojedinačnoj i zajedničkoj odgovornosti za uspostavljanje i razvoj pravnog poretka i prakse bezbednosti i zdravlja na radu. Sastavni deo  tog procesa je obrazovanje svih aktera u oblasti bezbednosti i zdravlja na  radu i osposobljavanje svakoga od njih pojedinačno i zajedno da odgvorno  obave svoju ulogu i zadatke u  ovoj oblasti

Ciljevi Škole   

Kroz realizaciju  programa trebalo bi da se ostvare sledeći ciljevi:

 • Da se afirmiše značaj bezbednosti i zdravlja na radu sa stanovišta dugoročnog  očuvanja zdravlja, radne i životne sposobnosti zaposlenih;
 • Da se ukaže na ekonomske aspekte bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Da podstakne novi, strateški pristup bzbednosti i zdravlju na radu, kao delu strategije održivog razvoja svakog preduzeća i nacionalne ekonomije u celini;
 • Da doprinese da se jasno podele nadležnosti i odgvornosti svih aktera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Da se akteri industrijskih odnosa, pre svega, poslodavci i sindikati osposobe, odnosno steknu neophodna znanja za uspešno, kompetentno delovanje na planu razvoja sistema bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Da se podstakne trajna, sistematska aktivnost na ovom planu.

Sadržaj Programa Škole

Da bi se ostvarili planirani ciljevi Škole, program  rada   obuhvatiće sledeće grupe pitanja:

 • Medjunarodni standardi u oblasti bezbednosti i
  zdravlja na radu;
 • Dokumenti i praksa EU u oblasti bezbednosti i
  zdravlja na radu;
 • Zakonodavstvo, dokumenti I strategija Srbije u
  oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Praksa bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Uloga sindikata u oblasti bezbednosti i zdravlja
  na radu.

U tom smislu, Program Škole obuhvatiće sledeće teme:

 1. Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period 2009 -2012(Sl- Glasnik RS br 32/09).
  Akcioni plan za sprovodjenje strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Repubici Srbiji za period 2009-2012 (Sl. Glasnik RS br.3/10)
 2. “Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu” (Sl. glasnikRS 10/06)
  • Obaveze i odgvornosti poslodavca
  • Prava i obaveze zaposlenih
  • Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu
 3. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini( Sl. Glasnik RS br. 72/06 i 84/06)
  • Osnovni elementi procene rizika
  • Metodologija procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini
 4. Akt o proceni rizika i radionica za praktičnu obradu izabranih radnih mesta
 5. Uskladjenost sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji sa propisima EU
 6. Psihosocijalni faktori rizika na radnom mestu –prepoznavanje I prevencija
 7. Sprečavanje zlostavljanja na  radu – mobinga

SEMINARI

Seminari su u najvećoj meri korišćeni oblik obrazovanja, zato što polaznicima daju kvalitetno obrazovanje za praktičan pristup problemima. Seminari obuhvataju širok programski spektar koji posebno obuhvata sledeće grupe pitanja:

 • Unapređivanje profesionalnih i stručnih kapaciteta  korisnika;
 • Osposobljavanje za uspešno obavljanje javnih funkcija;
 • Unapređivanje demokratskih industrijskih odnose;

U  proteklom  periodu, na zahtev korisnika, Centar je realizovao sledeće seminara:

 • Unapređivanje ljudskih sloboda i prava
 • Pokretanje malih i srednjih preduzeća
 • Izrada biznis planova
 • Borba protiv korupcije;
 • Lobiranje;
 • Upravljanje rizicima
 • Marketing,  medijska promocija
 • Društvena uloga i funkcije sindikata;
 • Metode sindikalne borbe;
 • Unapređivanje medjuljudskih odnosa u preduzeću;
 • Razvoj ljudskih resursa u preduzeću;
 • Kolektivno pregovaranje;
 • Industrijski konflikti, štrajkovi, lock-out;
 • Mirne metode rešavanja radnih sporova;
 • Strategije prepoznavanja i sprečavanja mobinga;
 • Bezbednost i zdravlje na radu;
 • Javna komunikacija aktera industrijskih odnosa;
 • Sindikati i politika;
 • Pokretanje sopstvenog biznisa;
 • Samozapošljavanje, fleksibilni modeli zapošljavanja;
 • Druge teme, prema specifičnim zahtevima naručioca.

Sadržaj, obim, dužina trajanja, način realizacije svih obrazovnih programa, konkretno se dogovara, odnosno prilagadjava specifičnim potrebama i zahtevima naručioca.

Na svim obrazovnim programima, polaznici dobijaju odgovarajuću literature, koja im omogućava da uspešnije savladaju program i da steknu širi uvid u pitanja kojima se bavi konkretni obrazovni program.

Polaznici  svih obrazovnih programa dobijaju sertifikat o uspešnom pohadjanju odredjenog obrazovnog program.